Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky, dále jen DPP, pro prodej zboží a poskytování služeb firmou Weyland Stahlhandel s.r.o.
 

 • A.Rozsah platnosti a druhy obchodů:

Tyto dodací podmínky platí pro prodej zboží od firmy Weyland Stahlhandel s.r.o., ze skladu včetně úprav materiálu prováděných ze skladu, nebo traťovým obchodem, pokud není v konkrétní smlouvě stanoveno jinak. Dodací podmínky upřesňují podmínky upravené Obchodním Zákoníkem (dále OZ) v platném znění, kde zákon upřesnění předpokládá. Pojmy, vztahy a funkce stanovené v zákoně nejsou již v těchto podmínkách opakovány.

 

Dodavatel rozděluje dva druhy obchodů:

 1. Skladový obchod – toto je obchod, kdy dodavatel dodává zboží ze skladů, které patří do skupiny Weyland. V tomto druhu obchodu se může dodávat buď přesné množství podle požadavku zákazníka anebo ucelené výrobní balíky.
   
 2. Traťový obchod - toto je obchod, kdy dodavatel dodává zboží přímo od výrobce k zákazníkovi

V tomto případě se dodávají ucelená výrobní balení.

  

 • B. Kupní smlouva.

Prodej zboží se provádí pouze formou smlouvy. Tato smlouva má podle rozsahu a formy obchodů následující základní tvary:

 

B1. Potvrzená objednávka.

Tento způsob je možný pouze u zákazníků registrovaných ve výpočetním systému firmy Weyland. Způsob placení a rozsah dodávek je definován podle bonity zákazníka. Je přijatelný jen pro dodávky ze skladu.

Prodej zboží je dohodnut pouze v rozsahu těchto podmínek. Prodejce Weyland Stahlhandel s.r.o. potvrzuje zákazníkovi na objednávce množství, cenu, způsob platby, termín a způsob dodání, jakost, rozsah dokladů o jakosti. Je vyhotovován na předtisku počítače.

Potvrzení objednávky se vystavuje na základě ústní nebo písemné objednávky zákazníka.

B2. Kupní smlouva:

Řádná kupní smlouva je vystavována u zákazníků registrovaných pro veškeré traťové obchody, pro obchody jednorázové a pro rozsáhlé obchody, kde je nutná velmi přesná specifikace dodávaného zboží, úpravy materiálu anebo termínu dodání. Dále pro obchody s odlišným způsobem plnění některé části proti těmto DPP. Kupní smlouvy se vystavují na základě písemné objednávky zákazníka.

B3.Smlouva o uzavření smlouvy budoucí. / § 289 - 292 OZ/

Touto formou řešíme opakované prodeje s našimi velmi dobrými, spolehlivými klienty. Smlouva v dikci OZ, zpravidla dle typové předlohy jedné ze stran stanovuje způsob opakovaných dodávek zboží za jednorázově dohodnutých podmínek. Jednotlivé dodávky jsou uskutečňovány podle potvrzených objednávek, podrobnosti jsou stanoveny ve smlouvě.
 

 • C. Náležitosti smluv, podmínky pro uzavření smluv.

C1 Smlouvy musí mít vždy písemnou formu, smlouva vzniká podpisem obou stran. Pokud zákazník nepotvrdí smlouvu do 5-ti dnů od jejího vystavení, smlouva zaniká.

C2, Smlouvu je možno měnit písemnými a číslovanými dodatky osob, které smlouvu uzavřely.

C3, Smlouvu podepisují osoby k tomu oprávněné za prodávajícího i zákazníka. Za Weyland Stahlhandels.r.o. jsou oprávněni k podpisu kupních smluv regionální zástupci, vedoucí prodeje a jednatelé společnosti. K podepisování potvrzené objednávky za firmu Weyland Stahlhandel s.r.o. jsou oprávněni prodejci,regionální zástupci,vedoucí prodeje a jednatelé společnosti.K podepisování smlouvy o smlouvách budoucích jsou za firmu Weyland Stahlhandel s.r.o. oprávněni jednatele a vedoucí prodeje. Zástupci zákazníka jsou povinni se prokázat zplnomocněním k uzavírání smluv. Při pravidelně se opakujících obchodech se pověření k transakcím má za prokázané. Partneři přistoupením na tyto DPP se zavazují informovat se o změnách oprávnění jednat ve věcech uzavírání a plnění smluv. Pokud jsou rozdílné kompetence pro potvrzování smluv a jednání ve věcech plnění smluv, musí toto být uvedeno ve smlouvě písemně, v části Smluvní strany.

C4. Tvarové úpravy materiálu nebo kompletace zboží dle přesných technologických požadavků zákazníka je vždy předmětem podrobné smluvní specifikace včetně rozměrových a časových tolerancí.
 

 • D.Termíny dodávání:

D1. Základní termín plnění dodávek ze skladu je 48-120 hodin po uzavření kupní smlouvy. Platí pro území ČR.

D2. Termíny na den musí být uzavřeny zcela zřetelně ve smlouvě. Tolerance pro plnění na den je plus mínus 24 hodin.

D3.  Pokud jde o velmi přesné plnění na den bez tolerance, toto musí být opět zřetelně smluvně stanoveno a je uskutečněno s přirážkou 5% z ceny dodávky striktně.

D4. Odchylná řešení, ku příkladu kombinovaných obchodů je možno uzavřít smluvně při dodržení výše uvedených zásad a dikce OZ.

 

 • E. Dodávání materiálu a dopravné:

E1. Dodávání materiálu zajišťuje dodavatel do domu zákazníka, pokud smluvně není dohodnuto jinak. Dnem dodání se rozumí den, kdy bylo zboží předáno prvnímu přepravci. V kupní smlouvě je možná i jiná dohoda.  Pokud zákazník hodlá okamžitě požadovat plnění dodávky, musí zpravidla zaplatit přirážku za expresní obsluhu. Přirážka pokrývá náklady prodávajícího z titulu nenadálé změny organizace práce ve skladu.

E2. Dopravné

Dodavatel účtuje zákazníkům paušální příplatek za dopravné dle dodávaného množství.

E3. Dokladem o dodání a odebrání zboží a tím splnění smluvní povinnosti je jeden nebo více dodacích listů vztažených k vyřizování jedné zakázky. Dodací listy doprovází zboží přímo u dodávek ze skladu firem patřící do skupiny Weyland. U traťových obchodů přímo nebo  neprodleně poštou, nebo e-mailem.  Dodací list musí být potvrzen odběratelem nebo jím určenou institucí neprodleně, při dodávce zboží, anebo po doručení s vyznačením data převzetí zboží.

E4. Dodavatel dodává zboží bez vratných a zvláště placených obalů. Pokud zboží obaly vyžaduje, je nezbytné smluvní písemné ujednání o hospodaření s nimi.

 

 • F. Jakost reklamace, doklady o jakosti.

F1. Dodavatel se řídí při vystavování dokladů o jakosti EN 10204

F2. V případě, že zákazník potřebuje určitý doklad o jakosti, musí to uvést písemně v objednávce.

Dodavatel nedodává doklady o jakosti se zpětnou platností

F3.Reklamace jakýchkoliv zjevných vad přijímáme do 120 hodin od uskutečněné dodávky, včetně reklamací hmotnosti. Kupující se zavazuje reklamované zboží okamžitě po zjištění vady odložit do isolátoru zmetků či jiného vyhrazeného prostoru, přičemž se zavazuje zachovat všechny dostupné a obvyklé podmínky a znaky dodávky umožňující objektivní posouzení reklamace. Vnitřní obsah originálních balíků plechů je možno reklamovat do 6 týdnů. Důvodem nesmí být závady jakosti způsobené porušením vnějšího obalu, neboť porušení vnějšího obalu je vada zjevná. Mezi zjevné vady jmenovitě patří odchylky od geometrie profilové oceli, odchylky od rovinnosti, záměna jakosti zjevná z rozdílu označení materiálu, a to včetně provenience, pokud je smluvně stanovena.

F4. Reklamace musí být vždy písemná, adresovaná na osobu oprávněnou jednat ve věcech smlouvy. To platí i o reklamacích v platebním styku.

F5. Reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

F6. Způsob řešení reklamace je dán podrobně OZ.

F7. Záruční doba na hutní zboží je 1 rok ode dne, kdy zákazník zboží prokazatelně převzal do své správy a péče. Smluvně může být dohodnuta doba jiná, jsou -li proto závažné důvody.

 

 • G.Způsoby fakturace, výpočet hmotnosti (velikosti) dodávky:

Dodavatel dodává a fakturuje zboží v kg, kusech anebo v metrech. Výpočet hmotnosti vychází vždy s teoretické hmotnosti, která je uvedena v katalogu firmy Weyland.

     

 

 • H.Tolerance velikosti dodávky:

  U tratových obchodů je stanovena tolerance velikosti dodávky +/-  15 % z objednaného množství. Je to způsobeno tím, že zboží je dodáváno přímo z výroby. Dodavatel musí odebrat ucelené množství od výrobce v jeho výrobních balících. V případě, že zákazník trvá na přesném stanovení dodaného množství, musí to být stanoveno písemně v kupní smlouvě.

 

  U skladových obchodů dodáváme přesné množství podle požadavků zákazníka. Pokud však dodáváme ze skladu množství po výrobních balících, pak je tolerance velikosti dodávky +/- 15%.

Pokud zákazník trvá na přesném množství, musí to být uvedeno v objednávce.

 

U zboží dodávaného se službou na míru, se dodává zboží dle specifikace zákazníka.

 

 • I. Platební podmínky:

I1. Základní lhůta splatnosti je 14 dnů, ostatní lhůty jsou výjimečné, musí být stanoveny ve smlouvě.

I2. Zaplacením za zboží je okamžik připsání částky za zboží na konto dodavatele, složením hotovosti do pokladny.

I3. Podkladem pro placení je faktura dodavatele. Údaje o zboží a ceně musí být v souladu se smlouvou.

 

 • J.Vlastnictví dodaného zboží a jeho přechod:

Veškeré zboží dodáváme s výhradou vlastnictví. Zboží zůstává vlastnictvím firmy Weyland Stahlhandel s r.o. až do úplného zaplacení.

V případě přístupu třetích osob k vyhrazenému zboží (obzvláště při jeho zabavení) je odběratel povinen upozornit třetí stranu na vlastnictví zboží firmou Weyland Stahlhandel s r.o. a neprodleně nás

O tom informovat.

    

 • K.  Odstoupení od smluv:

K1.Strana může od smlouvy odstoupit pouze v případech ve smlouvě nebo  těchto DPP dohodnutých, anebo v případech, které stanoví zákon. Zavazuje se v tomto případě zaplatit druhé straně sankci ve výši 20% u dodávek traťových, je-li zboží uvedeno ve skladovém sortimentu firmy Weyland, 100% smluvní ceny, je-li to zboží zajišťované traťovým obchodem nebo nadělením ve skladu jednorázově pro potřebu zákazníka. Takto zmařená dodávka je v plném rozsahu škodou dodavatele, neboť zboží nelze jinak použít. Jde o přířezy, přístřihy a výpalky tvarů na přání, nestandardní produkty či materiály, které nejsou uvedeny v sortimentu společnosti Weyland.

 

 • L.  Překážka v plnění smlouvy bez sankčního postihu:

Strany se v těchto podmínkách shodly na následujících okolnostech, kdy opoždění plnění nebo zánik plnění je bez sankce.

L1.Zákazník dluží za předchozí dodávky do sjednaného limitu nebo sjednaného termínu nebo z obou důvodů.

L2. Zákazník nepotvrdil návrh kupní smlouvy včas nebo vůbec.

L3.  Zákazník nezaplatil za zboží předem, ačkoliv tak bylo dohodnuto.

L4. U zboží vznikla pochybnost o jakosti při externí kontrole dodavatele, zákazník byl prokazatelně vyzván k externímu auditu.

L5.  Zboží je v rozhodné době v řádné reklamaci u výrobce.

L6.  V oblasti výroby, logistiky, zpracování zboží vznikla prokazatelně katastrofa živelná nebo válečná nebo hromadná sociologická. Tuto katastrofu musí ohlásit postižená strana neprodleně. Současně se zavazuje provést veškeré možné náhradní operace k zmírnění dopadu z katastrofy za režijní ceny.

 

 • M. Vydávání,  platnost a projednávání DPP:

Technické dodací a platební podmínky dodávek vydává vedení společnosti. 

 • N. Zákazníci ze zahraničí

Smluvní strany sjednávají, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy, zejména pak právní vztahy týkající se dodávek zboží a služeb společností Weyland Stahlhandel s.r.o. zákazníkovi, se řídí právem České republiky. Smluvní strany dále sjednávají, že pro rozhodování veškerých jejich případných vzájemných sporů týkajících se veškerých jejich vzájemných právních vztahů (viz předchozí věta) či vztahů s nimi jakkoliv souvisejících budou mít výlučnou pravomoc pouze soudy České republiky, s tím, že pro určení místní příslušnosti soudu bude rozhodující obecný soud společnosti Weyland Stahlhandel s.r.o. ke dni sjednání tohoto ujednání (tj. Okresní soud v Pardubicích, a to i v případě, že by společnost v budoucnu změnila své sídlo) a věcná příslušnost soudu se bude řídit procesními ustanoveními práva České republiky.

 

Vydává jednatel společnosti:

Petr Javorský

V Pardubicích dne: 1.3.2014

 

Weyland Stahlhandels.r.o.          

Sídlo:  Pardubice, Za Pasáží 1609                                

PSČ: 530 02                                                                       

IČO:  26042941